داستان آدما

همین که یه شبی رو گذاشتی تا یادمون بیاد آرزوهامونو فقط از خودت باید بخوایم برا یه سالمون بسه

نه از غول چراغ جادو و پارتی و پول و ... 

همین که وسط این همه استرس و نگرانیم یه شب آرزوهایی پیدا می شه که هیچ شرط و شروطی نداره خودش یه جور برآورده شدن آرزوی خیلی هاس

امشبتو شکر

/ 9 نظر / 18 بازدید
ثنا

سلام خانم اسکندری جووووووونم.خوبین؟؟دلم براتون تنگ شده[گریه] ممنون از موافقتتون[قلب]

دریـــا ... !

دریـــا : [گل]سلام، خدا قوت، تشکر از حضور شما ممنون! قشنگ بود، شکر

نسیم صبا

خیلی قشنگ بود آرزو من اینه که همیشه برم تحفیق خونه ی بعضی ها

صبا

سلام خوفی قالب نو مبارک خیلی گشنگه مبارکه[لبخند][چشمک][گل][ماچ][بغل]

نازنازو

[تایید]قبولش دارم

نسیم

ﺳﻼم ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﯽ اﻣﻮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ دارم ﻣﯿﺪم...ﺷﻤﺎم ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ (: وﺑﻼگ دارﻩ و دوﺳﺶ دارﯾﻦ اﯾﻨﻮ ﺑﺪﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺶ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪی ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟!! ﻧﻪ؟ اﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺪ روزاﻧﺖ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﻻی 1000 ﻧﻔﺮ و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی وﺑﻼﮔﺖ زﯾﺎد ﺷﻪ , اول ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﻮ ﺑﻪ 4 ﻧﻔﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ و ﺑﺮو ﺗﻮ وﺑﻼﮔﺖ...اوﻧﻮﻗﺖ ﯾﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯿﺪﻩ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی وﺑﺖ زﯾﺎد ﻣﯿﺸﻪ..ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ داری اﯾﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ...دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 4 ﻧﻔﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ وارد ﺷﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻫﺎاا http://bluehat.my3gb.com/Blogfa/visit.html.