حالمو گرفتی
اشکمو در آوردی
که اینو بهم بگی؟

زنده کدامست بر هوشیار          آنکه بمیرد به سر کوی یار