احساس می کنم تو یه سکوت عجیب فرو رفتم!

یه جایی

یه لحظه ای

باید بشکنه