سلام

نماز روزه هاتون قبول باشه

فقط خواستم بگم ، اگه منو يادتون موند برام دعا كنيد

نمي دونم اين قطره هاي اشك چقدر سنگينن كه اگه بيرونشون نريزي انقدر به قلبت فشار مي آرن تا از رو ببرنت .

ايندفعه دير از رو رفتم ، جورشم كشيدم .

خيلي سنگين بودم ،اما نمي دونستم چمه . خيلي وقت بود كه اين بغض بزرگ راه گلومو گرفته بود . خيلي وقت بود داشت خفم مي كرد .

اما تركيد ...بدجوريم تركيد

ديديد بعضي وقتها يه جوري بارون مي آد كه انگار اصلا نمي خواد بند بياد ، بي وقفه ، سريع و مستمر .بدون اينكه شدتش كم بشه

خيلي سبك شدم ...

مگه من جز تو كسي رو دارم ؟

تنهام نذار