دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوق من بالائیست

کاش واقعا اینجوری بودیم .....