روز پدر مبارک

 

دختركي موقع خواب سخت پا پيچ پدر شد و از او پرسيد:زندگي چيست پدر؟

پدر از سر بي ميلي گفت:زندگي يعني عشق.

دخترك با دل پر شوري گفت:عشق را معنا كن.

پدرش داد  جواب:بوسه ي گرم تو بر گونه ي من!!

دخترك خنده بر آورد ز شوق،گونه هاي پدرش را بوسيد و سپس گفت به پدر:عشق اگر بوسه بود

بوسه هايم همه تقديم تو باد...