سلام امام صادق

Sms زد :"حالم از حرفات بهم مي خوره . "

خشكم زد !

چي بايد مي گفتم ؟ اون حق نداشت با من اينجوري حرف بزنه ! بايد جوابشو مي دادم . چي بگم ؟ چي بگم كه بفهمه كارش اشتباه بوده ؟

نشستم پشت كامپيوتر

چند روز پيش يه ايميل داشتم از آقاي معظمي كه عربي يكي از احاديث وبلاگو مي خواستن . منم به توصيشون براي دريافت غررالحكم به وبلاگشون مراجعه كردم . عنوان مطالب نظرمو جلب كرد . يكي از همون مطالب روي مانيتور بود.

با حالِ گرفته، شروع كردم به خوندن مطلب!

مي دوني امام صادق بهم چي گفت؟

"پس‌ كسي كه‌ به‌ تو بگويد : اگر يك‌ كلمه‌ بگوئي‌ ده‌ تا مي‌شنوي‌ به‌ او بگو : اگر ده‌ كلمه‌ بگوئي‌ يكي‌ هم‌ نمي‌شنوي‌
و كسيكه‌ ترا شتم‌ و ناسزا گويد، به‌ وي‌ بگو : اگر در آنچه‌ ميگوئي‌ راست‌ ميگوئي ‌، من‌ از خدا ميخواهم‌ تا از من‌ درگذرد و اگر در آنچه‌ ميگوئي‌ دروغ‌ ميگوئي ‌، پس‌ من‌ از خدا ميخواهم‌ تا از تو درگذرد.
و اگر كسي‌ تو را بيم‌ دهد كه‌ به‌ تو دشنام‌ خواهم‌ داد ‌، تو او را مژده‌ بده‌ كه‌ من‌ درباره‌ تو خيرخواه‌ مي‌باشم‌ و مراعات‌ تو را مي‌نمايم‌."

بهش گفتم …

هر حرف ديگه اي كه مي زدم ، انقدر آرومم نمي كرد كه اين كرد .

هدايت خدا چقدر روشنه !

سلام امام صادق.