آنچه را نپايد دلبستگي نشايد


اما مگه من حاليم مي شه !


هي به اين دنياي كثيف دل ببند ، هي برو دنبالش ،اون ولت كرد تو ولش نكن ،هي گناه كن ،

هي دور شو ، هي چشماتو ببند ، هي خودتو گول بزن ،بعد دوباره بيا گريه و زاري و دعا ،

چقدر پرٌروايم ما !


خودمو مي گم ، به اميد بخشش و كرمت هر غلطي مي خوام مي كنم ، بعد با پرٌويي انتظار

دارم نديده بگيري ، اما دوباره روز از نو روزي از نو .


اما اين بار خيلي گند زدم ، ديگه خودم روم نمي شه بيام پيشت ، خيلي وقته باهات حرف

نزدم ،خيلي دور شدم ، خيلي دور...