خداي من

خداي من همان خداي يوسف است ،

پس چرا من حسادت ديگران را نمي بخشم؟

چرا وقتي  ظلم مي شه صبر نمي كنم ؟

چرا زليخا انقدر راحت ايمانمو مي گيره ؟ چرا تسليمش مي شم؟

چرا نمي تونم بگم كه من از آن تو هستم ؟ چرا نمي تونم در برابر وسوسه ها به تو

پناه ببرم ؟ چرا نمي فهمم كه فقط اميدم بايد به تو باشه ؟ فقط بايد به تو

اعتمادكنم و از تو كمك و هدايت بخوام.

خداي من ، خداي يوسف ، كمكم كن هموني باشم كه بايد باشم .


خداي من همان خداي يعقوب است .

پس چرا من انقدر زود خودمو مي بازم ، اميدمو از دست مي دم ؟

چرا باور نمي كنم وقتي چيزي رو به تو سپردم ، بايد كنار برم ، چون خودت بهم

برش مي گردوني .

چرا صبر نمي كنم ؟ چرا صبر نمي كنم؟ چرا صبر نمي كنم ؟

خداي يعقوب ، خداي يوسف ، خداي من ، كمكم كن صبر كنم .

خداي من همان خداي موسي است.

پس چرا مي ترسم ؟

چرا اميدم به ديگران هست ؟ چرا به قدرت نامحدود تو ايمان ندارم؟تو هماني كه

دريا مي شكافي و ساحران را عاجز مي كرداني ،پس چرا قلبم آرام نيست ؟

خداي يوسف ، خداي يعقوب ، خداي موسي ، خداي من كمكم كن تا ترس را از

دلم بيرون كنم و با ايمان به قدرتت آرام باشم .

خداي من همان خداي ايوب است .

پس من در دنيا به دنبال چه هستم ؟

چرا انقدر زود فريب مي خورم ؟

چرا تاب امتحان ندارم؟

چرا انقدر وابسته ام؟

 چرا صبر نمي كنم ؟ چرا صبر نمي كنم؟ چرا صبر نمي كنم ؟

خداي يوسف و يعقوب وموسي و ايوب ، من را از امتحان سربلند بيرون آر.

خداي من همان خداي آدم است .

پس چرا من كناهانم را درك نمي كنم؟

چرا توبه نمي كنم ؟ چرا نمي گريم ، چرا پشيمان نيستم ، چرامغرورم ، به چه

مغرورم ؟

خداي يوسف و يعقوب و موسي و ايوب و آدم ، غرور را از من دور بگردان ، و توفيق

توبه ي واقعي را عطا فرما .

خداي من همان خداي اسماعيل است.

پس چرا من تسليم فرمان تو نيستم ؟ دست و پا زدنم بهر چيست ؟

چه ديده ام از اين دنيا كه رهايش نمي كنم ؟ چرا به تو اعتماد نمي كنم؟

من از آن توام.

خداي  يوسف و يعقوب و موسي و ايوب و آدم و اسماعيل . كمكم كن  از اين دنيا

جدا شوم .

خداي من همان خداي ابراهيم است .

پس چرا بت ها را نمي شكنم ؟

چرا نمي توانم دلبستگي هايم را رها كنم ؟

همه چيز به تو تعلق دارد ، چرا من براي خود مي خواهمش ؟

چرا تسليم نيستم؟

خداي  يوسف و يعقوب و موسي و ايوب و آدم و اسماعيل و ابراهيم ، كمكم كن

تسليم باشم .

     ...

(نویسندشم خودم  )