صلاحيت نوشتن ادامه ي پست قبل را ندارم .

چيزي كه خودم بهش عمل نمي كنم نبايد بگم .

شعار نبايد بدم.

اما شما كه خوندينشو بهش فكر كردين . بنويسيد . كامنتهاي خودتونو منتقل مي كنم.