آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

برخورد افراد  با ماه رمضون فرق داره،هر كدوم از ما جزء يكي از اين دسته ها هستيم:

دسته ي اول معني ضيافتو درك مي كنن ، و واقعاً مي خوانش و دلتنگش مي شن ، صادقانه

تلاش مي كنن تا خودشونو آماده كنن.

خدا به همه ي افرادي  كه توي اين مهموني شركت مي كنند حالا با هر وضع و حالي كه باشن

توجه داره (بهش مي گن توجه عام)، اما يك عده هستند كه همه ي تلاششونو مي كنن تا توجه

خاص خدا رو جلب كنند و به خدا نزديك بشوند .

خشكي لب هست پيغامي ز آب
كو به مات آرد يقين ، در اضطراب
جهد كن تا اين طلب افزون شود
تا دلت زين چاه تن بيرون رود
اين طلب در تو گروگان خداست
زانكه هر طالب به مطلوبي سزاست

يك دسته ي ديگه هستند كه لياقت دارند ، اما به ضيافت نمي رسند.انقدر خودشونو درگير امور

 مختلف كردند و سرشونو شلوغ كردند كه جا مي مونند . نمي رسند خودشونو آماده كنند ، آروم

و سبك بشوند . روابطشونو با ديگران تنظيم و كنترل كنند . اينها محروم مي شن.


لائوتزو مي گه : "هنگامي كه چيزي در نظر مردم زيبا مي شود،
                            بقيه چيزها زشت مي شوند
                            هنگامي كه چيزي در نظر مردم خوب مي شود
                            بقيه چيزها بد مي شوند
                            بود و نبود يكديگر را مي آفرينند."


بنابراين بايد دقت كنيم كه روابطمون با دنيا ، درس ، كار ، دوست و

 بيايند تا بتونيم يك ماه هم شده دست و پامونو از زنجيرهايي كه بهش بستند باز كنيم ، به دنيا

كمتر فكر كنيم خلاصه خودمونو به مهموني برسونيم ، رسوندن خودمون به اين مهموني و بهره

بردن ازش هنر مي خواد . هنرشم سخت نيست ، ميشه اگه بخوايم.

يه جمله ي قشنگ از شمس هست كه كنترل روابط و عدم وابستگي رو خوب بيان مي كنه :


"تو كوچه اي هستي كه من از آن گذشته ام اما من از آن تو نيستم . "

يك دسته ي ديگه از افراد هستند كه موفق به شركت در مهموني نمي شن و لياقتش رو هم

ندارند ، از اومدن اين ماه ناراحت مي شن و از رفتنش شاد . ممكنه روزه بگيرند اما از ترس  عذاب

و ...،اينها به ضيافت راه پيدا نمي كنند چون هدفشون محدود كردن بعد حيوانيشون نيست و

حتي طوري عمل مي كنند كه  گرسنگي رو كه در طول روز مي گشند جبران كنند و بعد

حيوانيشون ضعيف نشه .


غافل از اينكه :" في الجوع طعام وافر " ،

يه عده اي هم كه تكليفشون معلومه ، اصلا اهل روزه نيستند و اسم اين چيزا كه مي آد در

مي رن.

نبايد يادمون بره كه كي هستيم:


 تو بودي عكس معبود ملايك    از آن گشتي تو مسجود ملايك

التماس دعا

آشنا و... تحت كنترلمون در