بيدار شو

چيزي تا ماه رمضون نمونده ، بايد بجنبيم ، بايد قدرشو بدونيم ، بايد بيدار بشيم.
گوش كن ، جاده صدا مي زند از دور قدم هاي تو را
نبايداين فرصتو از دست بديم ، نبايد خواب بمونيم ، بايد بيدار بشيم ، بايد بشنويم

حكايت گونه هايي رو كه ما خواب بوديم و تر شد.
خدايا شكرت كه باز هم اين فرصتو بهمون دادي . خدايا مي دونم كه غني و حميد

هستي ، مي دونم كه "وَ مَن يَشْكُرْ فاِنَّما يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَ مَن كَفَرَ."
خدايا شكرت كه اين فرصتو دادي ، تا خودمونو پيدا كنيم . تا يادمون بياد كه

زندگيمون فقط تكرار عادت هايي شده كه ثمرش گذر عمرمونه .
در آن لحظه كه مي پژمرد و مي رفت
و لختي عمر جاويدان هستي را
به غارت با شتابي آشنا مي برد و مي رفت
دل من با چه اصراري تو را خواست
خدايا كمكمون كن تا خودمونو پيدا كنيم و همون چيزي بشيم كه لياقتشو داريم ،

خدايا از اين گمراهي و سردرگمي نجاتمون بده.
بوي آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم؟
كه چو باد از همه سو مي دوم و گمراهم
همه سر چشمم و از ديدن او محرومم
همه تن دستم و از دامن او كوتاهم.
چقدر آروم مي شيم وقتي بهمون مي گي : و مَن يُسلِم وَجْهَهُ اِلي اللّه و هو مُحسِنُ فَقَدِ

اسْتَمسكَ بِالْعُروَۀ الوُثْقي(22 لقمان).
خدايا ما رو جزء همين دسته قرار بده.