علي(ع) پيش از زمان خودش بود

اين پستو به مناسبت 13 رجب (تولد حضرت علي) نوشتم . اما نمي خوام تاريخ و محل تولد و ... رو

بگم .  مي خوام از خودش بگم اونم نه از زبون من بلكه:

جبران خليل جبران :"به عقيده من علي بن ابيطالب اولين عربي است كه با روح كل جهان تماس پيدا

كرده است و با او سخن گفته است."

جبران خليل جبران :"علي(ع) پيش از زمان خودش بود و من از اين رمز آگاه نيستم كه چرا روزگار

گاهي افرادي را در زماني كه متعلق به آنها نيست بوجود مي آورد."

كاشكي هستي زباني داشتي
تا زهستان پرده ها برداشتي

حديث قدسي : اِنَّ عَلِيّاً رايُّةُ الهُدي وَ اِمامُ اوليائي وَ نُورُ مَن اَطاعَني :همانا علي پرچم هدايت و

پيشواي دوستان من و روشني بخش كساني است كه مرا اطاعت كند .

براي اين روز  عيدي هم دارم  يه حديث خيلي عالي:


امام علي : هر انساني بايد در باطن خود نسبت به مردم داراي دو احساس باشد : يكي "احتياج به

آنها" و ديگري "بي نيازي" از آنها ، احساس احتياج را با سخنان نرم و روي گشاده ي خود آشكار كند .

و بي نيازي را به وسيله ي اجتناب از زبوني و حفظ شرافت شخصي خود ظاهر سازد . (غررالحكم)

اين حديث دو نوع احساس به ظاهر متضاد ، اما در باطن يكپارچه و واحد را نشان مي دهد و نتيجه

اينكه بي نياز به معناي دوري از ثروت و مكنت نيست بلكه برده نشدن و غرق نشدن در ميان وابستگي

هاست . عزت و بي نيازي لزوماً به معناي دوري جستن از ديگران و بي تفاوتي نسبت به افراد جامعه

نيست.(عبدالعظيم كريمي)