علامت سوال

1 يا 2 سال پيش وقتي كتاب دكتر عبدالعظيم كريمي رو مي خوندم . در قسمت

پيشگفتارش به اين شعر برخوردم ، كاري كه اون موقع انجام دادم اين بود كه با

مداد يه علامت سوال كنارش گذاشتم ، اما امروز اون علامت سوالو پاك كردم و بجاش

يه ستاره كشيدم.


منبع شعر كتاب زمينه ي اسلامي شاعرانگي تجربه ي ديني تاليف عزيز اسماعيل و

ترجمه ي داريوش آشوري هست .خود شعر از محي الدين ابن عربي در صفحه ي 38

اومده:

دلم پذيراي هر صورتي است.
مرغزاري است بهر غزالان و ديري است بهر راهبان.
بت خانه اي است بهر بت پرستان و
كعبه اي است بهر زائران.
الواح تورات است و پيكره ي قرآن.
من پيرو مذهب عشقم .
هر جا اشترانش بگردند ،
دين و ايمان من آنجاست.

دوست دارم برداشت هاتونو از اين شعر بشنوم.