ميهماني هاي بهشت:


1-شنبه:بهشت خلد -آدم ابوالبشر.


2-يكشنبه:نوح پيغمبر در جنٌت النٌعيم.


3-دوشنبه:روز ضيافت ابراهيم خليل در جنٌت الماوي.


4-سه شنبه:موسي ابن عمران در دارلسٌلام.


5-چهارشنبه:ضيافت حضرت مسيح در جنٌت عدن و به همه بهشتيان بشارت مي دهند كه فردا ميهمان خاتم الانبياء در سدرة المنتهي هستند.


6-پنج شنبه:در سدرةالمنتهي مي باشد و جمع انبياء و مؤمنين و مؤمنات در سدرةالمنتهي جمع هستند و انواع بوهاي خوش محمٌدي بين ايشان تقسيم مي شود.


7-روز جمعه:روز ضيافت خوٌاص خواهد بود كه تمام انبياء و شهداء و صديقين و خواص را بر مركبي آماده مي كنند تا به مقام قرب برسند ،همه مي گويند :"انت السٌَلام وَ من عندكَ السٌَلام" . سلام نام خداوند است و آن حالت وجدي نصيبشان مي كند.حاضرين عرض مي كنند:پروردگارا  ما در معرفت كوتاهي كرديم اجازه اكنون به سجده افتاده ترا سجذه كنيم.
خطاب مي شود:"خير ! ديگر اينجا جاي تعب نيست شما به سختي ايمان آورديد و ما را اطاعت كرديد يك تجلٌي از تجلٌيات الهي شود كه همه به سجده افتند شكر خدا كنند ،بوهاي  خوش نثارشان كنند و به آنها نور ديگري عنايت كنند و آنها آرزو مي كنند همانجا بمانند ولي ندا مي رسد از مصدر كبريايي كه برگرديد حوريان تمام منتظر شما هستند.