بهشت چه خبره؟

بعد از اينكه درهاي بهشت باز شد،و بهشتيان چلٌهاي صيقلي از نور پوشيدند و فرشته ها اونا رو خشبو كردند.خداوند مي فرمايد:"السٌلام عليك يا عبادي قد رضيت عنكم" يعني "سلام بر شما بندگانم محققاً از شما راضي هستم". بعد اون گروه به سجده مي افتند در همين حال پروردگار عالم ندا فرمايد كه،"بندگانم سرهاي خود را بر داريد زيرا اينجا جاي عمل و خانه ي عبادت نيست اينجا خانه ي جزا و دار ثواب است و به عزٌت و جلالم آنها را نيافريدم مگر براي شما و ساعتي نبود در دنيا كه ياد من مي كرديد مگر آنكه من شما را ياد مي كردم".

قسمت بعد: برنامه ي مهماني هاي بهشت