خدايا اين دور از شان صفات توست كه امر به خواستن كني و پرهيز از عطا

كردن كه تو بخشنده تريني و رئوف ترين نگاه ها از آن توست.

 

مهموني داره تموم مي شه ،كم كم بايد با فرشته ها خداحافظي كنيم...خوش

به حال اونايي كه تو اين ماه گرفتن اون چيزي رو كه بايد مي گرفتن.

التماس دعا.