ما به تو دل داده ايم و خالصانه مي پرستيمت چرا كه جز تو اين شايستگي

را ندارد.


يكتاي يكتاي يكتا به وعده خود عمل
كن...

خدايا ما را بيامرز و راهنمايمان باش كه جز تو نمي تواند.

خداي من سپاس ،سپاس براي لحظه لحظه 20 سال زندگيم ،تنها پناه من

توكل مي كنم به تو براي لحظه لحظه آينده ام.