معترفم ناتواني خودم را

 

                    خدايا آمرزش در اين شب را بر من وعده دادی

 

                وفا كن به آنچه وعده دادي به من و به همه مؤمنين

 

                  خدايا  بنده خوار توام ،مرا فراموش يادت مگردان

 

               مرا نوميد از اجابتت مگردان زيرا تويي شنواي دعايم