خدايا اشتياق ديدار خودت را به جرعه اي از جمال مهدي ميهمان كن.

          خدايا به دست حجت خاتم گره از كار فرو بسته عالم بگشا.

                                      التماس دعا