من يك مسافرم، يك دريانورد،و هر روز منطقه اي بكر در قلمرو  روحم 

             كشف مي كنم.

 

A TRAVELER am i and a navigator ,and every day i discover a new region within my soul.