خدايا هر كه مست از شراب چشم تو نيست زنده به چيست

 

خدايا ما بنده ي توايم و بنده را جز اطاعت نشايد به ما الفباي بندگي بياموز

 

            خدايا بي نگاه  لطف تو هيچ كار به سامان نمي رسد 

 

                                نگاهت را از ما دريغ مکن

 

                خدايا عنانمان را از دست نفسمان بستان...

                                                                                  (مناجات سيد مهدي شجاعي)

                                                       

                                                               التماس دعا