خدايا به يأس بگو كه رهايمان كند.

به خستگي بگو كه دست از سرمان بردارد.

و به شيطان بگو كه ما از آن توايم اميد نبندد.