بسم الله الرحمن الرحيم

الهي !تو دوستان را به خصمان مي نمايي،درويشان را به غم و اندوهان مي دهي!بيمار كني و خود بيمارستان كني!درمانده كني و خود درمان كني!
از خاك،آدم كني و با وي چندان احسان كني! مجلسش روضه رضوان كني ! سعادتش بر سر ديوان كني!و به فردوس مهمان كني!
نا خوردن گندم با وي پيمان كني!آن كه او را به زندان كني و سال ها گريان كني!
جباري تو،كار جباران كني!خداوندي!  كار خداوندان كني!تو عتاب و جنگ،همه با دوستان كني!