اي تنها تكيه گاه از چشيدن نامردي و كشيدن نامرادي گريزي نيست

باكم نيست به شرطي كه وصالش نزد تو محبوس بماند.

(مناجات سيد مهدی شجاعی)