خطای ديد

چقدر به اون چيزی که می بينيد اعتماد داريد يا بهتر بگم چقدر به چشماتون 

اعتماد داريد.

اينجا رو ببينيد.