" گاهي باز ايستادن ،گريختن از خويش ، و خاموش ايستادن در برابر كيهان ،

زانو زدن با جسم و روح ، بي خواستن چيزي ، بي انديشيدن ، حتي سپاس

گزاري به خاطر چيزي . تنها تجربه گرماي عشقي كه ما را احاطه ميكند . در

اين لحظه ها ، شايد اشك هاي غير منتظره اي ظاهر شوند ...، اشك هايي كه

نه به شادي فرو مي ريزند و نه به اندوه."

پائولو كوئيلو