فقط يك بار به دنيا مي آيي،

فقط يك بار خداوند زندگي را به تو هديه مي كند

اما در سراي ديگر همواره خواهي بود

اگر اين فرصت يك باره را از دست دهي

چه خواهي كرد؟

گر چه يك بار به دنيا مي آيي

اما يادت باشد كه هر صبح ،تولدي دوباره است

تولدي از خود ،با خود و به دست خود

از لحظاتت استفاده كن چون برگشتي ندارند

عشقت را بيان كن چون شايد .....