اگر راهي براي غلبه براي رنج وجود دارد پس جاي هيچ نگراني نيست.

اگر راهي براي غلبه بر رنج نباشد نگراني هيچ سودي ندارد.داشتن چنين

روشي ،منطقي كاملاً سودمند است.

شانتي دوا(محقق بزرگ هندي)