امام حسين(ع) سر سلسله شيدائيان عشق است و شيدائى را به هر

کسى نمى بخشند، شيدائى حق پاداش از خود گذشتگى است...

شهدا کليدداران کعبه شيدائى هستند و کعبه شيدائى کربلاست...

ما سرگردان هاى مدار نفس را چه مى رسد که از ستارگان کهکشان

حسين بن على(ع) سخن بگوييم؟ ما را چه رسد که از ساکنان حريم قدس

و شاهدان محفل انس سخن بگوييم.

http://amb-iran.fr/index.php?lang=fa&type=&page=80&id_events=59