بی دل

آري، تو آنكه دل طلبد ،آني

امّا

افسوس !

ديري ست كآن كبوتر خون آلود،

جوياي برج گمشده ي جادو،

پرواز كرده است.......

(مهدي اخوان ثالث)