شاه پيام رساني فوري كيست؟

اميد كردستاني 40 ساله معاون ارشد رئيس شركت گوگل بهترين

 جستجوگر اينترنتي است و قصد دارد اين شركت خصوصي را به سرعت

تبديل به سازماني كند كه سود آن سر به آسمان مي زند.

تلاش هاي اميد كردستاني باعث شده است تا بزرگ ترين جستجوگر

اينترنتي دنيا، تبديل به يك پايگاه عظيم تبليغاتي شود.

آقاي كردستاني 4 سال پيش از شركت نت اسكيپ به گوگل آمد و اكنون از

او به عنوان شاه پيام رساني فوري ياد مي كنند . او بر تمام كارمنداني كه در

كشور هاي مختلف براي گوگل كار مي كنند نظارت دارد و شخصاً با آن هايي

كه تازه استخدام شده اند ملاقات مي كند.

مجله دانش و كامپيوتر