در شام بعثت تو

اي چلچراغ توحيد

بشكسته ريشه يكسر

بت ها و بت گران را

با ذوالفقار حيدر

عشق تو تا هميشه

در آب و در گل من

قرآن و عترت تو سرمايه ي دل من

مبعث بر اهالي اين گذار مبارك باد