بايد سوغاتي برد تا دل به دست آورد .

براي خدا هم بايد سوغاتي برد . خدا همه چيز داره پس چي براش ببريم؟

عجز

تو دستگاه خدا همه چيز هست جز عجز .

http://hosein.persianblog.ir

مطلب بعد رو بخونيد