چرا بعضي وقت ها كه فكر مي كني امكان نداره تيرت خطا بره همه چيز

درست برعكس توقعات و تصوراتت پيش مي ره؟چون ته دلت مي دوني  همه

چيز دست تو نيست حتي اگه فكر كني هيچ عامل خارجيِ تاثير گذار ديگه اي

وجود نداره.


حالا چه حكمتي بوده كه تيرت وسط راه يه جاي ديگه رفته خدا مي
دونه.