هنگامي كه سيبي را به دندان مي گزيد،در دل خويش به او بگوييد:

 

"دانه هاي تو در تن من خواهند زيست،

 

و شكوفه هاي فرداي تو در قلب من خواهند شكفت،

 

و عطر تو نَفَس من خواهد بود،

 

و ما با هم ،فصل در پي فصل ،به پايكوبي خواهيم پرداخت."

 

 

AND WHEN you crush an apple with your teeth say to it in your heart                                             

You seeds shall live in my body,   

                 

And the buds of your tomorrow shall blossom in my heart,

 

And your fragrance shall be my breath,

 

And together we shall rejoice through all the seasons.

 

(جبران خليل جبران)

مطلب بعدی رو حتماْ بخونيد