دلم دیگر نرم نیست

سخت هم نیست

تیز شده است مثل هوشم

دلم را تیز کرده ام برای ناپاکی ها، گناه ها و زشتی ها

تا ببرد و بدرد و اجازه ی ورود ندهد

هدی اسکندری