خواص بعضي از سوره هاي قرآن و دعاي ناد علی :

خواندن سوره  حمد : براي شفاي بيمار .

خواندن سوره  انعام : برطرف شدن ترس از نفس.

خواندن سوره  كهف : آمرزش و نجات از فتنه دجال، فقر و قرض ايمن گردد.

خواندن سوره  بني اسرائيل : زيارت امام زمان(عج).

خواندن سوره  كوثر : دور كردن كسي از خود.

خواندن سوره  بقره : خير و بركت - دوري شيطان - شفاي ديوانه.

خواندن سوره  حشر : هر چيز برايش صلوات فرستد و استغفار كند.

خواندن سوره  جن : از شر جن و جنيان در امان باشد و قرض برطرف شود.

خواندن سوره  عم يتسائلون : زيارت خانه ي خدا.

خواندن سوره  حج : زيارت بيت الله الحرام.

خواندن سوره  طور : خير دنيا و آخرت از زندان.

خواندن سوره  لقمان : حسنه ي بسيار.

خواندن سوره  احقاف : قوت جسم و حسنه ي زياد.

خواندن سوره  جمعه : كفاره ي گناهان تا جمعه ي ديگر.

خواندن سوره واقعه : رفع فتنه و بلا - خير و بركت و نجات از غفلت.

خواندن سوره انا انزلنا : منافق نشود - در وقت خواب.

خواندن سوره  ص : ثواب زياد - جلوگري از گناه.

ختم ناد علي كبير : دعائي مهم براي رفع مشكلات بزرگ  - اگر مشكل

بزرگي پيش آيدو اين دعا هفت بار خوانده شود انشاءالله برطرف خواهد شد

و يا تحمل آن آسان گردد - اگر كسي بخواهد نزد ظالمي برود كه از او مي

ترسد سه بار اين دعا را خوانده و بر اعضاي بدن خود فوت كند آن شخص

ظالم مهربان و نرم خواهد شد - براي جلب محبت شخص مورد نظر در شب

جمعه 14 مرتبه به اسم او خوانده شود و 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل

محمد فرستاده شود - براي بدست آوردن مال بعد از نماز صبح 9 مرتبه

خوانده شود - براي اداي قرض 15 روز، روزي  22 مرتبه خوانده شود - همراه

داشتن اين دعا سبب محفوظ .ماندن از شر حيوانات و جن و انس خواهد بود.

التماس دعا