امسالم که نیومدی 

پیر می شم به دردت نمی خورما

از ما گفتن بود

حتما تو دلت می گی حالا که جوونی چه گلی زدی به سرمون

...

عید همه مبارک