کشف کردم هر چیزی که دوسش داشته باشم اما تو  توش نباشی دورمون می کنه از هم

یه سوال: توی چشماشم هستی یا باید اعتیادمو ترک کنم؟