عازم سفری هستم که مسیرش هدفه ، شروعش هدفه ، تدارکش هدفه ، آدابش هدفه و بازه ی ته و سر هدفش بی نهایته.

سفری از خیلی دور به خیلی نزدیک

 

حلالم کنید