آیینی جدید یافتم:

آن که عشق را آفریده ، هر نامی که می خواهد داشته باشد ...من  با تمام وجود ستایشش می کنم و سر بر سجده نهاده می پرستمش .

تو با هر آیینی که هستی به عشق می خوانمت تا قدرت خالق را در آن ببینی و تسلیمش شوی که این است اوج عشق و ایمان