می دونم اون چیزی که دارم ازش می رم بالا فقط یه صخرست

اما اگه به اون بالا رسیدم نزن تو ذوقم

اگه به اون بالا رسیدم و فکر کردم روی بلندترین نقطه زمین ایستادم ، نگو قله نیست

اگه دستامو باز کزدمو محکم بقلت کردم ، تو هم محکم بقلم کن

بذار فکر کنم عاشقترینم

می دونم بهتر از من هم هست اما به روم نیار

ازون بالا کسی رو با انگشتت بهم نشون نده ، به رخم نکش ، نگو ....

می خوام چشمامو روی خورشید ببندمو فقط تورو ببینم

نورت چشمامو نمی زنه ، می بوسدشون

اگه به اون بالا رسیدم، قول بده اجازه بدی ببوسمت

اگه به اون بالا رسیدم ، دوست ندارم از راهی که رفتم برگردم

دوست دارم پرواز کنم