صبح با اینکه بچه مدرسه ای ها نبودن و اتوبوسها خلوت تربود ، بازم با تاخیر رسیدم سر کار .

چراغ قرمز بود و اتوبوسهای پولی و تک و توک بلیطی خیابون ولیعصر طبق معمول خودشون برای خودشون ترافیک درست کرده بودند .راننده ی اتوبوس لطف فرمودند و یه 20 متری قبل از ایستگاه درو زدند تا هر کی می خواد پیاده بشه .

وقتی پیاده شدم ، راهی جز پیمودن این 20 متر از روی جدول وسط خیابون نداشتم .

نمی دونم تا حالا با پاشنه بلند و کیف و چادر و ... از روی جدول وسط خیابون  که از دو طرفش ماشین ها با سرعت می گذرن ، دویدید؟

به نظرم زندگی کردنمون خیلی شبیه این کاره .

به نظرم حفظ ایمانمون این شکلی شده .

به نظرم باید دنبال یه راه مطمئن تر باشیم .