دیشب که دلمو خونه تکونی می کردم ، دیدم خیلی شلوغ شده و گرد و خاک گرفته  .

هر چی توش هست می دم سمساری

 شاید مجبور شم یه کفگیر بخرم

 چون بعضی چیزها چسبیده به تهش .

بعد  می شورمش

 نه با آب

 می خوام بوی مریم و محمدی بده .

یه ربان هم باید بخرم تا دورش ببندم و از جلو پاپیون بزنم

 اما قرمز نباید باشه

 می دونی ،آخه  قرمز به قرمز نمی آد

 می خوام سفید باشه

 بعد می خوام بدمش بهت تا برام پرش کنی .

از خودت