امروز (1/10/87 ) هوا خیلی گرفتس

شیشه ی اتاق از نفسم بخار گرفت

روی بخار شکل یک آدمکو کشیدم که فقط 3 ثانیه فرصت داشت  باهام زندگی کنه

اون 3 ثانیه بهم لبخند زد

بعد محو شد

یادم باشه اینبار که دیدمش ازش بپرسم : اگه یه فرصت 30 ساله داشته باشی ،،،، می شی مثل بقیه آدمها ؟