بچه که بودم مادر بزرگم بهم می گفت ، هیچ وقت تو چشمای کلاغها نگاه نکن !

وقتی می پرسیدم چرا ؟ می گفت چون کلاغ چیزهای برّاقو دوست داره می آد می دزده می بره توی لونش ، چشمهای تو هم درشت و برّاقه ،می بینه  می آد نوکش می زنه .

 

 

 

منم دیگه به کلاغ ها خیره نمی شدم ، تا می دیدمشون چشمامومی بستم و نگاهمو ازشون می گرفتم .

 

 خدا بهمون گفته وقتی شیطون وسوستون کرد روتونو برگردونید و چشمهاتونو ببندید

  

دل آدمهای مومن برای شیطون حکم جسم برّاقو داره ، می خواد بدزده و ببره توی خونه ی خودش .