شب هاي سفيد

روز و شبش فرقي نمي كنه .

"ايام البيض"سه شبانه روز استثنايي است براي همه آن هايی كه از زمين و

زمان خسته شده اند و دلشان كمي خدا مي خواهد.(مجله جوان)

شمايي كه مي خواي سه روز خودت باشي و خدات التماس دعا.