خدایا

دلم می خواد

بیام پیشت                                        

می خوام بغلم کنی

منم به اندازه ی 23 سال دوری ،خطا، جدایی ، گناه ، اذیت ، غفلت ، عشق ...

گریه کنم .