مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی

چنان که پرورشم می دهند می رویم

وقتی نه چیزی می گی نه چیزی نشون می دی چی کار کنم ؟

کدام در بزنم چاره از کجا جویم ؟